Regulamin Sklepu Prana Shop

z dnia 1 stycznia 2023 roku
 
I. Definicje
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Prana;
 
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.Prana.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy WoodBridge Group Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
 
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.PranaShop.pl. Domniemywa się, że Klient składając zamówienie w Sklepie PranaShop.pl, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował Postanowienia w nim zawarte.
 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.PranaShop.pl, prowadzony jest przez WoodBridge Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łużyckiej 9/7
05-092 Łomianki Dolne, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy o numerze KRS: 0000391631 oraz numerze NIP: 1182074044 i numerze REGON: 143234388.
 
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 
a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plikow cookies, lub
 
b.) Mozilla Fire Fox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plikow cookies, lub
 
c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plikow cookies.
 
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa WoodBridge Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pranashop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
3.4. WoodBridge Group Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez WoodBridge Group Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imięWoodBridge Group Sp. z o.o.
 
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody WoodBridge Group Sp. z o.o.
 
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla WoodBridge Group Sp. z o.o.,
 
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
3.8. WoodBridge Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wysyłania do Klientów Sklepu, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera Prana.pl informacji handlowych dotyczących produktów Sklepu PranaShop.pl, promocji oraz informacji branżowych, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Zgoda ta może być cofnięta przez Klienta w każdej chwili.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.Prana.pl, dokonać wyboru produktów oraz ich specyfikacji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 
a.) przedmiotu zamówienia,
 
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 
c.) wybranej metody płatności,
 
d.) wybranego sposobu dostawy.
 
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z WoodBridge Group Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Prana.pl - Potwierdzenie otrzymania zamówienia" zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
V. Dostawa
 
5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub za pomoca Poczty Polskiej. Koszty dostawy dostępne są na stronie Dostawa i Płatności pod adresem: http://pranashop.pl/Dostawa-i-Platnosci-cabout-pol-12.html. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio: 10 PLN - list polecony, 15 PLN - przesyłka kurierska oraz 19 PLN - przesyłka za pobraniem. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Towar wysyłany jest przez nas w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przelewu. 
 
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pranashop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 
VI. Ceny i metody płatności
 
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. WoodBridge Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 
6.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 
a.) przelewem na numer konta bankowego 93103000190109853000338531 (Bank Handlowy),
 
b.) płatnością w systemie Dotpay,
 
c.) w przypadku przesyłek pobraniowych Klient może uiścić opłatę kurierowi, listonoszowi lub bezpośrednio w urzędzie pocztowym.
 
6.4. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów może ulec odpowiedniemu zwięk-szeniu o wartość należnych opłat celnych.
 
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na adres emailowy: kontakt@pranashop.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres WoodBridge Group Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.
 
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Klient może dołączyć do przesyłki zwrotnej paragon fiskalny. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
 
WoodBridge Group Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 148,
96-300 Żyrardów
 
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 
7.7 WoodBridge Group Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem. Zwrot kwoty równoważnej cenie zakupionego towaru i kosztów przesyłki do Klienta (koszty przesyłki które Klient pokrył przy zakupie towaru) na wskazane konto bankowe nastapi w ciągu 14 dni.
 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
 
8.1. WoodBridge Group Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 
8.2. WoodBridge Group Sp. z o.o. informuje jednocześnie, że - w odniesieniu do niektorych produktów z kategorii Biżuteria - waga i wielkość produktu może nieznacznie różnić się od podanych w ofercie. Wszystkie zdjęcia wykonane są w dużym powiększeniu, aby jak najlepiej wyeksponować szczegóły produktow. Rzeczywisty kolor produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na zdjęciach (zależy to między innymi od indywidualnych ustawień każdego monitora).
 
8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@prana.pl. WoodBridge Group Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.4. W przypadku uznania reklamacji, WoodBridge Group Sp. z o.o.  zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu na nowy, a jesli nie jest to możliwe, zwraca całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do klienta). Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.
 
8.5. WoodBridge Group Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 
9.1. WoodBridge Group Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WoodBridge Group Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@prana.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 
9.5. WoodBridge Group Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Rękojmia konsumencka

 

10.1. Postanowienia pkt 8.4  Regulaminu określają zasady składania reklamacji w trybie rękojmi konsumenckiej, która może być składana przez Klientów, którzy są Konsumentami albo Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

 

10.2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z Umową, bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową (rękojmia) stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

10.3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może:

- żądać naprawy lub wymiany Towaru;

 

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

 

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

 

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi konsumenckiej, jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Szczegóły są uzgadniane indywidualnie w ramach danej reklamacji.

- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:

 

- Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego Towaru są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;

 

- Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

 

- Towar jest nadal niezgodny z Umową, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić ten Towar do zgodności z Umową;

 

- niezgodność Towaru z Umową jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy;

 

- z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

Domniemywa się, że niezgodność Towaru z Umową jest istotna.

 

W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.

 

10.4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.

 
XI. Postanowienia końcowe
 
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WoodBridge Group Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WoodBridge Group Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę WoodBridge Group Sp. z o.o.
 
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel